ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

O γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης αναζητά ευθύνες για τον Ασωπό

Posted by symparataxi στο Μαρτίου 14, 2008

Για λόγους χώρου δημοσιεύουμε μόνο τα συμπeράσματα της σχετικής αναφοράς:

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:            

1. Με την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 έχουν ρυθμιστεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τότε Υπουργείο Υγιεινής) από κοινού με το Υπουργείο  Εσωτερικών τα θέματα διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. Η εν λόγω διάταξη, επιτρέπει την διάθεση των επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων είτε σε επιφανειακά ύδατα (εν προκειμένω Ασωπός ποταμός) κατόπιν Αδείας που εκδίδεται από τον Νομάρχη, είτε υπεδαφίως  (κατόπιν Αδείας που εκδίδει η Πολεοδομική Υπηρεσία της Ν.Α.). Η διάταξη αυτή είναι γενική και, όσον αφορά  στην διάθεση επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων υπεδαφίως, δεν κάνει ειδική αναφορά σε επικίνδυνες και τοξικές ουσίες και δεν θέτει όρια απόρριψης επικινδύνων ουσιών.                    

2. Η (μεταγενέστερη της Υ.Δ. Ε1β/221/65) σχετική περί την διαχείριση/διάθεση των τοξικών-επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων νομοθεσία, η οποία προέρχεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κατ΄εφαρμογή του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εμφανίζει πληθώρα διατάξεων, οι περισσότερες των οποίων αφορούν εναρμονίσεις του εθνικού Δικαίου με διαδοχικές Οδηγίες της Ε.Ε.. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές εμφανίζουν κενά, ασυνέχειες και επικαλύψεις και δεν αντιμετωπίζουν κωδικοποιημένα, με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο το όλο θέμα. Το κυριότερο, δεν φαίνεται να τυγχάνουν εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και από τις βιομηχανίες/βιοτεχνίες και παραμένουν ανενεργές.Παρουσιάζεται, δηλαδή, το φαινόμενο, να διαθέτουμε, τύποις, πλούσια περιβαλλοντική νομοθεσία σχετική με τη διαχείριση/διάθεση των επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων και, παρά ταύτα, τα θέματα αυτά να εξακολουθούν να ρυθμίζονται από μια γενική Υγειονομική Διάταξη του 1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. Ειδικότερα:

 • Δεν λαμβάνονται υπόψη από τις βιομηχανίες/βιοτεχνίες που προβαίνουν σε υπεδάφια διάθεση επικινδύνων αποβλήτων και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, της Περιφέρειας και της Νομαρχίας που εκδίδουν Α.Ε.Π.Ο., οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 26857/553/88 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από απορρίψεις επικινδύνων ουσιών, σε εφαρμογή της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν μεταξύ άλλων: α) προκαταρκτική έρευνα που περιλαμβάνει μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών και μελέτη της διυλιστικής ικανότητας του εδάφους και υπεδάφους (κατά το στάδιο επιλογής και αδειοδότησης του τρόπου διάθεσης των αποβλήτων) και, επί τη βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, έγκριση ή απόρριψη του τρόπου διάθεσης, β) συμπερίληψη στην Α.Ε.Π.Ο. των πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων και διασφαλίσεων που προβλέπονται από την ίδια Κ.Υ.Α.. Οι ως άνω διατάξεις έπρεπε να εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα και πριν από την έκδοση Άδειας υπεδάφιας Διάθεσης αποβλήτων.
 • Οι εταιρείες που προβαίνουν σε απόρριψη επικινδύνων υγρών αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό δεν έχουν προχωρήσει σε αναθεώρηση περιβαλλοντικών όρων, ώστε να ενσωματωθεί η διαδικασία τήρησης  των ποιοτικών ορίων των απορριπτομένων σε υδατικούς αποδέκτες υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4859/726/9-3-2001. Στην εν λόγω Κ.Υ.Α.  καθορίζονται οι οριακές τιμές στα υγρά απόβλητα των επικινδύνων ουσιών του Καταλόγου του Παραρτήματος Ι του άρθρου 6 της Π.Υ.Σ. 2/1-2-2001, καθώς και οι μέθοδοι ελέγχου των ουσιών αυτών, που πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 1-1-2004. Αντίθετα συνεχίζεται η εφαρμογή της Διανομαρχιακής Απόφασης υπ. αριθ. 19640/14-11-79, για τη διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων στον Ασωπό, κατ’ εφαρμογή της Ε1β/221/65 Υγ. Διάταξης.
 • Δεν  εφαρμόζονται οι ποιοτικοί στόχοι των επιφανειακών νερών του αποδέκτη λυμάτων-αποβλήτων Ασωπού, με καθορισμό της ανώτατης χρήσης αυτού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46399/1352/3-6-1986 «απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών..».
 • Δεν έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης και προστασίας της περιοχής λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού, καθώς και Πρόγραμμα Παρακολούθησης των νερών αυτού, που θα έπρεπε να έχει τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι 23-12-2006, σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2007, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής των υδάτων».
 • Δεν έχουν αναθεωρηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι διατάξεις (Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 για την εφαρμογή του Ν. 3325/05) περί αδειοδότησης των βιομηχανιών/βιοτεχνιών, ώστε να  ενσωματώσουν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, με βάση τις οποίες, ως προαπαίτηση για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας μιας βιομηχανίας/βιοτεχνίας η οποία παράγει επικίνδυνα απόβλητα, τίθεται πλέον η έκδοση Άδειας Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Κατά την εν λόγω Κ.Υ.Α., όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες επεξεργάζονται / αξιοποιούν ή/και διαθέτουν οι ίδιες τα επικίνδυνα απόβλητα τους, θα έπρεπε να έχουν εφοδιαστεί (εντός εξαμήνου από εφαρμογής αυτής) με Άδεια Διαχείρισης που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Έτσι, εξακολουθεί από τις αδειοδοτούσες αρχές (Δ/νσεις Ανάπτυξης των Ν/Α), να ζητείται, ως προαπαιτούμενη για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας, η Άδεια Διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων της  Υ.Δ. Ε1β/221/65, ενώ καμία από τις ελεγχθείσες βιομηχανίες που διαχειριζόταν/διέθετε επικίνδυνα απόβλητα δεν κατείχε Άδεια Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.

3. Η μη εφαρμογή των διατάξεων για τα επικίνδυνα/τοξικά βιομηχανικά απόβλητα (ειδικότερα εκείνων της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06) βρίσκει έδαφος στο γεγονός ότι δεν υπάρχει συναντίληψη μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υ&ΚΑ και ΥΠ.ΑΝ.) για το ποιές διατάξεις υπερισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται. Διαρκούντος του ελέγχου, τα συναρμόδια Υπουργεία διατύπωσαν εγγράφως διαφορετικές απόψεις όσον αφορά στις εφαρμοστέες διατάξεις για τη διαχείριση των επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων. Έτσι:α) Η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ υποστηρίζει ότι οι Άδειες Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, αντικαθιστούν τις Άδειες Διάθεσης της Υ.Δ. Ε1β/221/65 (ορθώς, κατά την άποψη των υπογραφόντων, καθόσον η Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06 είναι μεταγενέστερη και ειδικότερη διάταξη της Υ.Δ. Ε1β/221/65, στο δε  άρθρο 20 αυτής αναφέρεται ότι από, την έναρξη ισχύος της, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτής ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν).β) Η Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης θεωρεί ότι η Υ.Δ. Ε1β/221/65, ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της και, επομένως, η προβλεπόμενη από αυτήν Άδεια Διάθεσης χορηγείται από τον Νομάρχη (για απόρριψη σε αποδέκτη) ή από την αρμόδια Πολεοδομία (για υπεδάφια διάθεση) και λαμβάνεται από τους υπόχρεους ανεξάρτητα της λήψεως άλλων αδειών.γ) Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συμφωνεί με τη θέση του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης ότι οι δύο αδειοδοτήσεις ισχύουν παράλληλα. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης μιας βιομηχανίας/βιοτεχνίας προαπαιτείται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η οποία θα πρέπει να ενσωματώνει τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 26857/553/1988. Επιπλέον, για την έκδοση άδειας λειτουργίας της μονάδας, απαιτείται, σύμφωνα με την Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05,  η Άδεια Διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπει η Υ.Δ. Ε1β/221/65. Όσον αφορά στην Άδεια Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, αυτή θεωρείται παράλληλη διαδικασία, που δεν συναρτάται με την χορήγηση άδειας λειτουργίας της μονάδας.           

Τα παραπάνω δίδουν την εικόνα στεγανών και έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των Υπουργείων.  

4. Και αυτή, ωστόσο, η Υ.Δ. Ε1β/221/65, εφαρμόστηκε πλημμελώς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ν/Α Βοιωτίας, στην περίπτωση των εξεταζομένων 19 βιομηχανιών. Συγκεκριμένα:                       

α. Εννέα εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας (αδειοδοτούσα Αρχή η Ν.Α. Βοιωτίας)  χωρίς να έχουν λάβει την απαιτούμενη από το άρθρο 14 της Υ.Δ. Ε1β/221/65 Άδεια Διάθεσης των λυμάτων-υγρών αποβλήτων τους, κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν μόνο αποφάσεις έγκρισης μελέτης επεξεργασίας και υπεδάφιας διάθεσης (μία  εταιρεία άδεια επαναχρησιμοποίησης, ωστόσο η Α.Ε.Π.Ο. προβλέπει Άδεια Διάθεσης)  των υγρών αποβλήτων τους από τη Δ/νση Υγείας της Ν/Α Βοιωτίας.            

β.  Πέντε εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α Βοιωτίας, χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη από το άρθρο 14 της Υ.Δ. Ε1β/221/65 Άδεια Διάθεσης λυμάτων-υγρών αποβλήτων, αλλά ούτε καν εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων-υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση, ωσαύτως, των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης.            

γ. Μία εταιρεία, η οποία απορρίπτει λύματα-υγρά βιομηχανικά απόβλητα στον Ασωπό, είχε λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α Βοιωτίας ένα έτος πριν από την έκδοση της προσωρινής Άδειας Διάθεσης των αποβλήτων. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε, δηλαδή, επί ένα έτος, χωρίς την απαιτούμενη (προσωρινή, έστω) Άδεια Διάθεσης αποβλήτων, κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης.                       

γ. Για δύο εταιρείες που έχουν λάβει οριστική Άδεια Διάθεσης των βιομηχανικών τους αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό, από τα στοιχεία των φακέλων δεν διαπιστώθηκε η τήρηση της απαίτησης της Υ.Δ. Ε1β/221/65 (άρθρο 14, παρ. 1.1.3γ,δ,ε) για έλεγχο (δειγματοληψίες κ.λ.π.) από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας της Ν.Α. Βοιωτίας της σωστής λειτουργίας των τεχνικών έργων (μονάδων επεξεργασίας) στο διάστημα που μεσολαβεί από την προσωρινή άδεια διάθεσης στον Ασωπό μέχρι τη χορήγηση της οριστικής άδειας διάθεσης.           

δ. Όσον αφορά σε αυτές τούτες τις δεκατέσσερις εταιρείες των ανωτέρω παραγράφων Δ4α,β, οι Άδειες Λειτουργίας τους πάσχουν νομιμότητας, καθόσον ελλείπει απαιτούμενο δικαιολογητικό (Άδεια Διάθεσης αποβλήτων), κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98 του Υπουργού Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 14 της Υ.Δ. Ε1β/221/65.         

5. Το πρόβλημα που αναδείχθηκε από μετρήσεις στην περιοχή Ασωπού-Οινοφύτων αφορά στη ρύπανση του υπεδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από την επικίνδυνη ουσία του εξασθενούς χρωμίου [Cr (VI)]. Όπως προέκυψε από τις αυτοψίες των Επιθεωρητών της Ε.Υ.Ε.Π., βρέθηκαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) στους απορροφητικούς βόθρους ορισμένων βιομηχανιών, οι οποίες χρησιμοποιούσαν Χρώμιο ή ενώσεις Χρωμίου στην παραγωγική τους διαδικασία και προέβαιναν σε υπεδάφια διάθεση των αποβλήτων τους. Στις μονάδες αυτές επετράπη να λειτουργήσουν, χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 26857/553/88, αλλά και με ατελή εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Δ. Ε1β/221/65, γεγονός που σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι:

 • Δεν τους ζητήθηκε και δεν έγινε προκαταρκτική έρευνα που να περιλαμβάνει μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της αντίστοιχης ζώνης και μελέτη της διϋλιστικής ικανότητας του εδάφους και του υπεδάφους. Προκαταρκτική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας πιθανώς θα απέτρεπαν τη χορήγηση στις βιομηχανίες του δικαιώματος υπεδάφιας διάθεσης των αποβλήτων τους, εφόσον ήθελε διαπιστωθεί ότι αυτή ήταν ενδεχόμενο να προκαλέσει υποβάθμιση των υπογείων νερών.
 • Δεν διασφαλίστηκε η δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των υπογείων νερών από την αρμόδια αρχή, άλλως το πρόβλημα θα είχε διαπιστωθεί πολύ νωρίτερα και θα είχε επιχειρηθεί η ανακοπή του.
 • Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι δεν διασφαλίστηκε η τήρηση όλων των τεχνικών προφυλάξεων, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των υπόγειων νερών και οι επικίνδυνες ουσίες να μη μπορούν να φθάσουν σε άλλα υδατικά συστήματα ή βλάψουν άλλα οικοσυστήματα.
 • Δεν επιβλήθηκε στους περιβαλλοντικούς όρους (από την Υπηρεσία που χορήγησε την Α.Ε.Π.Ο.) σειρά πρόσθετων όρων και διασφαλίσεων, που να καθορίζουν, μεταξύ άλλων:
  • Τις απαραίτητες προφυλάξεις, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τη φύση και τη συγκέντρωση των ουσιών (εν προκειμένω  Cr (VI)) που υπάρχουν  στα προς διάθεση ή προς απόθεση υλικά, τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη καθώς και την εγγύτητα  ζωνών συλλογής ιδιαίτερα πόσιμου, θερμού και μεταλλικού νερού.
  • Την μέγιστη αποδεκτή ποσότητα κατά τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων περιόδων, των υλικών προς διάθεση ή προς απόθεση.
  • Τις τεχνικές προφυλάξεις που πρέπει να εφαρμοσθούν για να αποφευχθεί κάθε ρύπανση των υπογείων νερών από το Cr (VI).
  • Τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο των αποβλήτων που εκκενώνονται στα υπόγεια νερά.
  • Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέτρα που επιτρέπουν την παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων νερών.
 • Δεν υπήρξε υποβολή της Μελέτης Επεξεργασίας και διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων στην (αρμόδια για τα τεχνικά έργα) Πολεοδομική Υπηρεσία και έγκρισή της από αυτήν.
 • Δεν εκδόθηκε Άδεια Διάθεσης των αποβλήτων από την Πολεοδομική Υπηρεσία.

 6. Η αβελτηρία της Διοίκησης, καθώς και η έλλειψη άμεσης συνεργασίας μεταξύ συναρμοδίων Υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα ορισμένων επιχειρηματιών, είχαν ως αποτέλεσμα την μη εφαρμογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών και, συνεπώς, την εμφάνιση ενός ιδιαίτερα ανησυχητικού προβλήματος ρύπανσης του περιβάλλοντος και, κατ΄ επέκταση, τη δημιουργία κινδύνων στη δημόσια υγεία. Εκφράζονται, επίσης, βάσιμοι φόβοι ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις εξετασθείσες εταιρείες, αλλά και άλλες από αυτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Ασωπού-Οινοφύτων, καθόσον και αυτές έχουν αδειοδοτηθεί από τις ίδιες Αρχές, με την ίδια λογική. Δεδομένης, δε,  της ατελούς ή και προβληματικής εφαρμογής της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα, είναι πιθανό να έχουμε οδηγηθεί σε ανάλογες δυσμενείς καταστάσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες δραστηριοποιούνται βιομηχανίες που παράγουν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα.  

7. Η υποστελέχωση των αρμοδίων Υπηρεσιών της Ν/Α Βοιωτίας καθιστά δυσχερή την άσκηση ουσιαστικού και συνεχούς ελέγχου των δραστηριοτήτων ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού βιομηχανιών/βιοτεχνιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.   

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

1. Να αναληφθεί πρωτοβουλία από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το συντομότερο δυνατόν, ώστε σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες των συναρμοδίων Υπουργείων (Υ.Υ.&Κ.Α. και ΥΠ.ΑΝ.), να διευκρινισθούν ασάφειες, αμφισβητήσεις ή επικαλύψεις του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στη διάθεση επικινδύνων/τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων. Με βάση το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, να υπάρξουν οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί. Να εκδοθεί, δε, εγκύκλιος προς όλες τις αδειοδοτούσες Αρχές, η οποία θα ρυθμίζει κατά ενιαίο και σαφή τρόπο τα εν λόγω θέματα. 

2. Η υπεδάφια διάθεση των επικινδύνων/ τοξικών αποβλήτων θα πρέπει να επανεξετασθεί συνολικά, υπό το φως και των προσφάτων μετρήσεων και ερευνών στην περιοχή του Ασωπού, οι οποίες την ενοχοποιούν για σημαντική επιβάρυνση του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα με Cr(VI). Σχετική δυνατότητα δίδει το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/07, για την κατάρτιση Προγράμματος Μέτρων, μεταξύ των οποίων είναι «μέτρα για σημειακές πηγές απορρίψεων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι περιβαλλοντικοί όροι, η έγκριση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η απαγόρευση διοχέτευσης ρύπων στα ύδατα… Όταν τα στοιχεία παρακολούθησης ή άλλα στοιχεία υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται δυνάμει του άρθρου 4 για το υδατικό σύστημα, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε… να εξετάζονται οι σχετικές άδειες και λοιπές διοικητικές πράξεις και να αναθεωρούνται εφόσον συντρέχει περίπτωση». 

3. Από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να εκδοθεί εγκύκλιος προς τις αρμόδιες για τη χορήγηση Α.Ε.Π.Ο. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Περιφερειών και Ν.Α.) για την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 26857/553/88 περί προστασίας των υπογείων νερών από υπεδάφια διάθεση επικινδύνων αποβλήτων (όπως, προκαταρκτική έρευνα κατά το στάδιο επιλογής και αδειοδότησης του τρόπου διάθεσης των αποβλήτων, καθώς και συμπερίληψη στην Α.Ε.Π.Ο. των πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται από την ίδια Κ.Υ.Α.). Στην ίδια εγκύκλιο να επισημαίνεται ότι όσες εταιρείες προβαίνουν ήδη σε υπεδάφια διάθεση επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων και έχουν λάβει έως σήμερα  Α.Ε.Π.Ο. χωρίς να έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 26857/553/88, θα πρέπει να προχωρήσουν αμέσως σε αναθεώρηση των Περιβαλλοντικών τους Όρων, με την εφαρμογή των διατάξεων  της εν λόγω Κ.Υ.Α., οι δε Υπηρεσίες Περιβάλλοντος να προβούν σε αναθεώρηση των εκδοθεισών Α.Ε.Π.Ο. (όπως συνηγορεί και η διάταξη του άρθρου 2 παράγρ. 8 του Ν. 3010/2002). 

4. Από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να εκδοθεί εγκύκλιος προς τις αρμόδιες για τη χορήγηση Α.Ε.Π.Ο. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Περιφερειών και Ν.Α.) για την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 4859/726/9-3-2001 περί μέτρων και περιορισμών για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος, κατά την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. σε εταιρείες που προβαίνουν σε απορρίψεις επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες.  Στην ίδια εγκύκλιο να επισημαίνεται ότι όσες εταιρείες προβαίνουν ήδη σε τέτοια απόρριψη και έχουν λάβει έως σήμερα  Α.Ε.Π.Ο. χωρίς να έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις της εν λόγω Κ.Υ.Α., θα πρέπει να προχωρήσουν αμέσως σε αναθεώρηση των Περιβαλλοντικών τους Όρων, με την εφαρμογή των διατάξεων  της Κ.Υ.Α. αυτής, οι δε Υπηρεσίες Περιβάλλοντος να προβούν σε αναθεώρηση των εκδοθεισών Α.Ε.Π.Ο. (όπως συνηγορεί και η διάταξη του άρθρου 2 παράγρ. 8 του Ν. 3010/2002). Να επισημανθούν οι διατάξεις της Διανομαρχιακής Απόφασης 19640/79 που αντικαθίστανται από αυτές της εν λόγω Κ.Υ.Α. 

5. Με ευθύνη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και της αντίστοιχης Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, να εφαρμοσθεί Σχέδιο Διαχείρισης και Πρόγραμμα Παρακολούθησης της λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού και να καθορισθεί η ανώτατη χρήση και η αντίστοιχα απαιτούμενη ποιότητα των νερών του Ασωπού, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.              

6. Από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να εκδοθεί εγκύκλιος προς τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Περιφερειών και προς τα βιομηχανικά/βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, με την οποία θα υπενθυμίζεται αυστηρώς η υποχρέωση όλων των βιομηχανιών/βιοτεχνιών οι οποίες εκτελούν εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων,  να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες και να εφοδιαστούν το συντομότερο με Άδειες Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06. Άλλως, να επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 της ίδιας Κ.Υ.Α. 

7. Από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ. να εκδοθούν οδηγίες προς την αδειοδοτούσα Αρχή (Δ/νση Ανάπτυξης) της Ν/Α Βοιωτίας),  για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος νομιμότητας των Αδειών Λειτουργίας των δεκατεσσάρων εταιρειών των ανωτέρω παραγράφων Δ4α,β, καθώς και όσων άλλων βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτές (ήτοι, δεν διαθέτουν Άδεια Διάθεσης αποβλήτων). Εάν εκτιμάται ότι σε όμοια κατάσταση βρίσκονται εταιρείες και άλλων Ν.Α. της χώρας, οι οδηγίες αυτές να λάβουν τη μορφή εγκυκλίου προς όλες τις αδειοδοτούσες Αρχές.  

8. Όσες από τις ελεγχθείσες εταιρείες έχουν προβεί σε αλλαγή οποιουδήποτε από τα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία αδειοδοτήθηκαν (π.χ. ονομασία, παραγωγική διαδικασία, τρόπο διάθεσης των υγρών αποβλήτων κ.λ.π.), να προβούν το ταχύτερο δυνατόν, με ευθύνη της εκάστοτε αδειοδοτούσας Αρχής, σε αναθεώρηση των αντιστοίχων αδειών. 

9. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την οργάνωση και στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων και των Περιφερειακών Δ/νσεων Υδάτων, καθώς και η ενεργοποίηση των ολοκληρωμένων δράσεων (Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων) που προβλέπονται στο Π.Δ. 51/2007.            

10. Να καταβληθεί προσπάθεια από το Νομάρχη Βοιωτίας για ενίσχυση με το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό των Υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των βιομηχανιών/βιοτεχνιών του νομού του, καθώς και για την εφαρμογή και έλεγχο σε αυτές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τεκμηριωμένες προτάσεις του προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης από το Υπουργείο Εσωτερικών.   

Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: 

Αναζητούνται πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες:

 • για τους εκδώσαντες τις Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των εταιρειών που διαθέτουν υπεδαφίως επικίνδυνα απόβλητα, χωρίς να εφαρμοστούν οι προβλέψεις της Κ.Υ.Α. 26857/553/88 για την προστασία των υπογείων νερών, με αποτέλεσμα την πιθανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος (με τη δημιουργία κινδύνων ρύπανσης και υποβάθμισης των υπογείων υδάτων) και, κατ΄ επέκταση, τη δημιουργία κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
 • για τους εκδώσαντες τις Άδειες Λειτουργίας εταιρειών,  χωρίς να έχει εκδοθεί προηγουμένως Άδεια Διάθεσης των λυμάτων-βιομηχανικών τους αποβλήτων.
 • για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους (εισηγητές-προϊσταμένους)
 • για τις εμπλεκόμενες εταιρείες (ποινικές ευθύνες)       
Advertisements

Ένα Σχόλιο to “O γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης αναζητά ευθύνες για τον Ασωπό”

 1. […] για την προστασία του περιβάλλοντος, παραπέμπουμε στο πόρισμα του γενικού επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης για το τεράστιο πρόβλημα της συστηματικής μόλυνσης […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: